• Školská rada

    

   Zástupci školské rady

   Magdaléna Freundová – předsedkyně
   Miriam Chmelová Holbová
   Jana Jordová
   Hana Hráčková
   Ing. Alice Ernestová
   Vladimíra Bachanová

    

   Činnost školské rady:

   (1) Školská rada:

   a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
   c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
   d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
   f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
   h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům  státní správy
   i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

   (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

   (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

   (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz