• Aktuální informace k zápisu dětí do 1. tříd
    pro školní rok 2024/2025

    Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných Statutárním městem Zlínem se uskuteční v pátek 5. dubna 2024 v době od 13 do 18 hodin. Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit jiný termín schůzky nejpozději do 31. 3. 2023. Můžete kontaktovat školu telefonicky (778 714 206), emailem skola@zsezzlin.cz, osobně ve škole, nebo poštou, případně datovou schránkou.

    K zápisu je nutno přinést:
      - vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí)
      - občanský průkaz
      - rodný list dítěte (nebo jeho kopii)
      - ico pdf zápisový list školy
      - cizí státní příslušníci s sebou vezmou pas

    Registrace dítěte
    V době od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Vyberou si základní školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a kterou je nutno podepsat. Pokud nemá zákonný zástupce možnost žádost vytisknout, bude mu vytištěna přímo ve škole. Zákonný zástupce si v systému zaregistruje vybraný čas zápisu dítěte, ve kterém se dostaví na vybranou školu.

    Rozhodnutí o přijetí
    Podáním žádosti o přijetí se zahájí přijímací řízení. Ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 30 dnů. Kritérium pro přijetí je spádová oblast. V případě většího zájmu se rozhoduje losováním. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vchodu školy a webových stránkách školy.

    Důležité informace
    K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
    Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2024, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
    Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Zvažují-li rodiče odklad, sdělí to zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Ten odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2024. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

    Často kladené otázky k zápisu do zlínských základních škol
    (na webu zřizovatele, Magistrátu města Zlín)

 • Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace
  tel. 778 714 206

  email skola@zsezzlin.cz